Personvern

Redigert dato: Juni 21, 2021

DENNE AVTALEN GJELDER FOR VILKÅR OG BETINGELSER 

("Avtalen") utgjør en juridisk bindende avtale av og mellom AWE AS, et selskap med begrenset ansvar organisert under lovene i Norge ("Ish Studio") og klienten, enten personlig eller på vegne av en enhet (" Klient»), med hensyn til tilgang til og bruk av Ish Studios nettsted: https://www.ish.studio/ («Nettstedet») og enhver annen medieform, kanal, mobilnettside eller mobilapplikasjon relatert, knyttet til eller på annen måte knyttet til disse . Unnlatelse av å godta og overholde alle vilkårene, betingelsene og forpliktelsene som er inneholdt her, resulterer i et uttrykkelig forbud mot kundens bruk av nettstedet, og kunden blir beordret til å avslutte bruken umiddelbart. Deretter skal forholdet mellom Kunden og Awe As opphøre og ha ingen ytterligere kraft og virkning mellom partene, bortsett fra at enhver forpliktelse for Kunden til å betale Awe As for utførte tjenester skal forbli og fortsette å være en løpende forpliktelse Kunden skylder Awe As.

1. Immaterielle rettigheter

Med mindre annet er angitt, er nettstedet Ish.Studio eiendom og all kildekode, databaser, funksjonalitet, programvare, nettsteddesign, lyd, video, tekst, fotografier og grafikk av enhver art og uavhengig av format (heri, samlet eller individuelt, " Innhold”) og varemerkene, tjenestemerkene og logoene som finnes der (“Merkene”) eies og kontrolleres av Ish Studio og er beskyttet av lover om opphavsrett og varemerker og enhver annen gjeldende lov eller regulering av immaterielle rettigheter, utenlandske jurisdiksjoner og internasjonale konvensjoner. Innholdet og merkene er gitt "som de er" kun for din informasjon og personlig bruk. Med unntak av det som er uttrykkelig angitt her, kan ingen del av nettstedet og intet innhold kopieres, reproduseres, aggregeres, publiseres på nytt, lastes opp, legges ut, vises, kodes, oversettes, overføres, distribueres, selges, lisensieres eller på annen måte utnyttes til kommersielle formål. , uten Ish Studios uttrykkelige skriftlige tillatelse på forhånd. Ish Studio forbeholder seg alle rettigheter til nettstedet, innholdet og merkene.2. Eierskap til materialer

Til tross for Ish Studios eierskap av innsendinger, som beskrevet i paragraf 6 ("Kundetilbakemelding"), tilhører alle design- og originale kildefiler opprettet på vegne av Kunden ("Prosjekter") Kunden, og Kunden skal være eneeier av opphavsretten for alle prosjekter. I det tilfellet at enhver rettslig handling vil føre til at Ish Studio blir eier av et prosjekt, helt eller delvis, i stedet for klient, overdrar Ish Studio ugjenkallelig og evig hele sin interesse i prosjektet til klienten, uten begrensning. Kunden garanterer at evt. og alt materiale levert til Ish Studio som eksempler eller som materiale som skal inkorporeres i et prosjekt under designprosessen eies av Kunden og krenker ikke eller misbruker noen tredjeparts rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, alle immaterielle rettigheter og evt. offentlighetsrett. Ish Studio forbeholder seg alltid retten til å dele Kundens designarbeid offentlig (sosiale medier, nettside, etc.) med mindre det er avtalt som angitt i punkt 18 i dette dokumentet.3. Tredjeparts skrifter

I tilfelle et prosjekt inneholder fonter som ikke eies av Ish Studio og krever en kommersiell lisens for at kunden skal kunne reprodusere, distribuere eller offentlig vise prosjektet («Tredjepartsfont(er)»), vil Ish Studio informere kunden skriftlig at én eller flere tredjepartsfonter har blitt inkorporert i prosjektet og at klienten må kjøpe én eller flere lisenser for tredjepartsfontene fra rettighetsinnehaveren(e) til nevnte tredjepartsfonter for å lovlig reprodusere, distribuere eller offentlig vise prosjektet. Nevnt varsel vil inneholde informasjon som er tilstrekkelig til at Kunden kan identifisere hvilke lisenser som kreves og hvem man skal kontakte for å kjøpe nevnte lisenser. Så lenge Ish Studio har informert Kunden om inkorporering av tredjepartsfonter som beskrevet ovenfor, påtar Kunden seg alt ansvar for evt. konsekvenser som følge av at kunden ikke har kjøpt en eller flere lisenser for tredjepartsfonter som er innlemmet i et prosjekt.4. Brukerrepresentasjoner

Ved å bruke nettstedet, representerer og garanterer klienten at: klienten har rettslig kapasitet og samtykker i å overholde disse bruksvilkårene; klienten er ikke en mindreårig i jurisdiksjonen til deres hjemsted; klienten vil ikke få tilgang til nettstedet via automatisert eller ikke-menneskelig betyr; Klienten vil ikke bruke nettstedet til ulovlige eller uautoriserte formål; Klientens bruk av nettstedet vil ikke bryte med gjeldende lov eller forskrift.
5. Forbudte aktiviteter

Kunden skal ikke få tilgang til eller bruke nettstedet til andre formål enn det som nettstedet er gjort tilgjengelig for kunden, Nettstedet kan ikke brukes i forbindelse med noen kommersielle bestrebelser bortsett fra de som er relatert til arbeidet utført av Ish Studio på vegne av kunden. Videre samtykker klienten i å avstå fra følgende: Gjør enhver uautorisert bruk av nettstedet; Hente data eller innhold med det formål å opprette eller kompilere en database eller katalog; omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre sikkerhetsrelaterte funksjoner på nettstedet; Engasjere seg i uautorisert innramming eller kobling av nettstedet; lure, svindle eller villede Ish Studio eller andre brukere; forstyrre, forstyrre eller skape en unødig belastning på nettstedet eller Ish Studio nettverk eller servere; bruke nettstedet i et forsøk på å konkurrere med Ish Studio; dechiffrere , dekompilere, demontere eller omvendt konstruere noe av programvaren som omfatter eller på noen måte utgjør en del av nettstedet; omgå alle tiltak på nettstedet designet for å forhindre eller begrense tilgang til nettstedet eller deler av det; trakassere, irritere, skremme eller true noen av Ish Studios ansatte, uavhengige kontraktører eller agenter som leverer tjenester gjennom nettstedet; slette opphavsretts- eller andre rettighetsmerknader fra innhold; kopiere eller tilpasse Nettstedets programvare Last opp eller overfører, eller forsøk å gjøre det, virus, trojanske hester eller annet materiale, inkludert alt som forstyrrer noen parts bruk av nettstedet eller modifiserer, svekker, forstyrrer, endrer eller forstyrrer bruken, funksjonene, funksjonene, operasjonene eller vedlikehold av nettstedet; laste opp eller overføre, eller forsøke å gjøre det, alt materiale som fungerer som en passiv eller aktiv informasjonsinnsamlings- eller overføringsmekanisme; bagatellisere, anløpe eller på annen måte skade Ish Studios; bruke nettstedet på en måte som ikke er i samsvar med gjeldende lover, lover eller forskrifter.

6. Kundetilbakemelding

Klienten erkjenner og godtar at eventuelle spørsmål, kommentarer, forslag eller annen tilbakemelding eller innsending (hver en "innlevering") skal være den eneste eiendommen til Ish Studio, og Ish Studio er ikke forpliktet til å holde en innsending konfidensiell eller ta nødvendige skritt for å sikre konfidensialiteten til en innlevering. Ish Studio skal være den eneste og eksklusive eieren av alle rettigheter knyttet til Innleveringen unntatt i den grad rettigheter er gitt til Kunden i henhold til paragraf 2 ("Eierskap til materialer"), og skal etter eget og ubegrenset skjønn bruke og spre en Innlevering for ethvert lovlig formål uten tillatelse, erkjennelse eller kompensasjon fra eller til klienten. Klienten godtar at den har rett til å artikulere og fremlegge innleveringen, og kunden fraskriver seg herved alle krav og regressrett mot Ish Studio for bruken av innsendingen i samsvar med vilkårene her og etter eget skjønn heretter.7. Ledelse og overvåking

Ish Studio forbeholder seg retten til å overvåke nettstedet for brudd på disse bruksvilkårene og å iverksette passende rettslige skritt som svar på et brudd på bruksvilkårene eller enhver gjeldende lov, lov eller forskrift. Ish Studio forbeholder seg videre retten til å begrense eller nekte tilgang til nettstedet eller deaktivere kundens bruk av nettstedet. En slik avgjørelse skal være etter Ish Studio eget skjønn, uten varsel eller ansvar overfor Kunden. Alle beslutninger angående administrasjon av nettstedet skal være etter Ish Studio eget skjønn og skal være utformet for å beskytte Ish Studio rettigheter og eiendom.

8. Personvernerklæring

Ved å bruke nettstedet samtykker klienten i å være bundet og overholde personvernreglene og vilkårene som er mer spesielt angitt deri og vedtatt og innlemmet her. Se hele personvernserkleringen her.9. Returer og refusjoner

Ish Studio forbeholder seg retten til å nekte refusjon basert på eget skjønn og uten varsel eller ansvar overfor klienten. Refusjonsanmodninger vurderes fra sak til sak. Skulle Kunden be om refusjon i løpet av den første måneden av bruk, er alt materiale produsert av Ish Studio eierskap av selskapet og er forbudt å brukes av Kunden på noen måte. Ish Studio forbeholder seg retten til å ta passende rettslige skritt mot Kunden for brudd på dette avsnittet.10. Modifikasjon

Ish Studio forbeholder seg retten til å endre, endre, modifisere, modifisere eller fjerne noe eller noe innhold på nettstedet av hvilken som helst grunn etter eget skjønn. Ish Studio forbeholder seg retten til å endre eller avslutte hele eller deler av nettstedet uten varsel og uten ansvar overfor klienten.11. Tilkoblingsavbrudd

Ish Studio garanterer eller garanterer ikke at nettstedet vil være tilgjengelig og tilgjengelig til enhver tid. Problemer med maskinvare, programvare eller andre elementer kan resultere i avbruddsforsinkelser eller feil utenfor Ish Studio kontroll. Kunden godtar at Ish Studio ikke skal være ansvarlig overfor Kunden for tap, skade eller ulempe forårsaket av Kundens manglende evne til å få tilgang til eller bruke Nettstedet under ethvert avbrudd i forbindelsen eller tjenesten.

12. Gjeldende lov

Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.13. Rettstvister

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler. Kundens hjemting er verneting.Partene kan alternativt avtale at tvisten blir avgjort med endelig virkning ved voldgift.14. Ansvarsfraskrivelse

Nettstedet leveres på en slik den er, som den er tilgjengelig. Kunden godtar at bruken av nettstedet og tjenestene er på kundens egen risiko. Ish Studio fraskriver seg alle garantier, uttrykte eller underforståtte, i forbindelse med nettstedet og kundens bruk av det, inkludert de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Ish Studio gir ingen garantier eller representasjoner om nøyaktigheten eller fullstendigheten av nettstedet eller innholdet på det eller innholdet på noen nettsider som er koblet til nettstedet, og Ish Studio påtar seg intet ansvar for feil, feil eller unøyaktigheter i innhold og materialer, personskade eller skade på eiendom, av enhver art, enhver uautorisert tilgang til eller bruk av Ish Studio sikre servere og/eller all personlig informasjon og/eller finansiell informasjon som er lagret deri, ethvert avbrudd eller opphør av overføring til eller fra nettstedet, eventuelle feil, virus, trojanske hester eller som kan overføres til eller gjennom nettstedet av en tredjepart og/eller eventuelle feil eller utelatelser i innhold og materialer eller for tap eller skade av noe slag som oppstår som et resultat av bruk av innhold som er lagt ut, overført eller på annen måte gjort tilgjengelig via nettstedet. Ish Studio garanterer, godkjenner, garanterer eller påtar seg ikke ansvar for noe produkt eller tjeneste som annonseres eller tilbys av en tredjepart, verken gjennom nettstedet, en hyperlenket nettside eller noen nettside eller mobilapplikasjon som er omtalt i noen reklame.15. Ansvarsbegrensninger og skadesløsholdelse

Ish Studio og dets direktører, ansatte, medlemmer, uavhengige kontraktører eller agenter skal ikke være ansvarlige overfor klienten eller noen tredjepart for noen direkte, indirekte, følgeskader, tilfeldige, spesielle eller straffbare skader, inkludert tapt fortjeneste, tapt inntekt, tapte data, advokaters gebyrer, rettskostnader, bøter, inndragninger eller andre skader eller tap som oppstår fra kundens bruk av nettstedet. Klienten samtykker i å forsvare, holde skadesløs og holde Ish Studio og dets datterselskaper, tilknyttede selskaper og alle respektive offiserer, medlemmer, agenter, partnere, ansatte og skadesløs. uavhengige kontraktører fra og mot ethvert tap, skade, ansvar, krav eller krav, inkludert rimelige advokatsalærer og utgifter, gjort av en tredjepart på grunn av eller som følge av: (1) bruk av nettstedet; (2) brudd på disse vilkårene for bruk; (3) ethvert brudd på kundens representasjoner og garantier angitt her; (4) Kundens brudd på rettighetene til en tredjepart, inkludert men ikke begrenset til immaterielle rettigheter. Til tross for det foregående, forbeholder Ish Studio seg retten til, på Kundens regning, å overta kontroll og forsvar av enhver sak som Kunden er pålagt å holde Ish Studio skadesløs for. Kunden samtykker i å samarbeide med forsvaret av slike krav.16. Brukerdata

Kunden er eneansvarlig for alle data som overføres til eller som er relatert til enhver aktivitet Kunden har foretatt ved å bruke nettstedet. Ish Studio skal ikke ha noe ansvar overfor Kunden for tap eller korrupsjon av slike data, og Kunden fraskriver seg herved enhver rett til søksmål mot Ish Studio fra slikt tap eller korrupsjon.17. Elektronisk kommunikasjon, transaksjoner og signaturer

Kunden samtykker herved til å motta elektronisk kommunikasjon fra Ish Studio og Kunden godtar at alle avtaler, meldinger, avsløringer og annen kommunikasjon som sendes via e-post eller via Nettstedet, tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig. Kunden godtar herved bruken av elektroniske signaturer, kontrakter, bestillinger og andre poster, og til elektronisk levering av meldinger, retningslinjer og registreringer av transaksjoner initiert eller fullført av Ish Studio eller gjennom nettstedet. Kunden fraskriver seg herved alle rettigheter eller krav i henhold til lover, forskrifter, regler, forordninger eller andre lover i enhver jurisdiksjon som krever en original signatur eller levering eller oppbevaring av ikke-elektroniske poster eller til betalinger eller tildeling av kreditter på andre måter enn elektronisk.18. Vise frem designarbeid

Ish Studio forbeholder seg retten til å dele designarbeid på digitale kanaler inkludert sosiale medier, nettside osv. med mindre annet er avtalt. Kunden forbeholder seg retten til å utstede en NDA mellom seg selv og Ish Studio, som igjen vil ugyldiggjøre Ish Studio rett til å dele eller diskutere klientens arbeid offentlig.19. Henvisninger og Affiliates

Affiliate Sporing og utbetalinger håndteres gjennom vår tredjepartspartner, Rewardful.com.20. Diverse

Disse bruksvilkårene og eventuelle retningslinjer publisert på nettstedet eller vedrørende nettstedet utgjør hele avtalen og forståelsen mellom kunden og Ish Studio. Unnlatelse fra Ish Studio i å håndheve noen rettigheter eller bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke fungere som et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis noen bestemmelse eller deler av disse bruksvilkårene blir bestemt å være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen skilles fra disse bruksvilkårene, men den skal på annen måte ikke påvirke gyldigheten eller uhåndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene her. Ingenting i disse vilkårene for bruk, personvernerklæringen eller på nettstedet skal tolkes som dannelsen av et joint venture, partnerskap, ansettelsesforhold eller byråforhold mellom klienten og Ish Studio.21. Kontaktinformasjon

For spørsmål eller klager angående nettstedet, vennligst kontakt Ish Studio på: hey@Ish.studio